กรุงเทพ 200

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Term)

เริ่มต้นชีวิตด้วยการออมเงินสบายๆ เพียง 500 บาท/เดือน พร้อมเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใด ก็มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่แน่นอน

กรุงเทพ 200
กรุงเทพ 200

กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6 รับปีละ 1.00%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 – 12 รับปีละ 1.50%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 – 18 รับปีละ 1.75%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 19 – 25 รับปีละ 2.00%
  • ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 200%

(% ของจำนวนเงินเอาประกัน)

  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6 รับปีละ 100%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 – 12 รับปีละ 150%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 – 18 รับปีละ 175%
  • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 19 – 25 รับปีละ 200%

(% ของจำนวนเงินเอาประกัน)