บีแอลเอ บำนาญ 99

ประกันชีวิตแบบบำนาญ-เพื่อการเกษียณ (Annuity)

เพราะชีวิตหลังเกษียณ ของคนทุกคนมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทำไมเราจึงต้องเตรียมพร้อม…ในปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ทำให้ต้องมีเงินออมมากขึ้นเช่นเดียวกัน หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย วางแผนให้พร้อมด้วย “บีแอลเอ บำนาญ 99” เลือกรับบำนาญ 24% ต่อปี หรือรายเดือน 2.025% ต่อเดือน นานถึงอายุ 99 ปี

  • อายุรับประกันภัย
    20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และถึงอายุ 60 ปี
    20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • สามารถเติมเต็มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น
บีแอลเอ บำนาญ 99

บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99

  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย