ประกันเพราะอุ่นใจ I-SAVE 14/6

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Saving / Endowment)

จุดเด่น

 • ออมสั้น รับผลตอบแทนทันใจ
 • รับเงินคืน 5% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 13
 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6
 • อนุมัติทันทีไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ประกันเพราะอุ่นใจ I-SAVE 14/6
ประกันเพราะอุ่นใจ I-SAVE 14/6 ตัวอย่างผลประโยชน์
(ชายและหญิง อายุ 30 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 80 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 30 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี ตั้งแต่อายุ 30 – 35 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 14 ปี ถึงอายุ 44 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท – ไม่จำกัด 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี / ราย 6 เดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น รายปี งวดละ 46,200 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 5% (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-13) ทุกปี ๆ ละ 2,500 บาท
รวม 32,500 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 600% (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14) 300,000 บาท
ผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดสัญญา 665% 332,500 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% – 600%
(ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์ที่ระบุ)
50,000 – 300,000 บาท

หมายเหตุ

 • (%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • การแสดงจำนวนเบี้ยประกันภัย และเงินคืนตามกรมธรรม์สำหรับแบบประกันเพราะอุ่นใจ I-SAVE 14/6  ใช้ตัวเลขประมาณการ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจแค่เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นจำนวนที่ถูกต้องในการชำระ หรือการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ได้จริง ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยของแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ.
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
 • ความคุ้มครองชีวิต ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท