ประกัน SAVE MAX 16/6

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Saving / Endowment)

จุดเด่น

  • จ่ายเบี้ยฯ สั้นๆ 6 ปี คุ้มครองยาวๆ 16 ปี
  • รับผลตอบแทนทุกปี และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • สบายใจ เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท (ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร)
ประกัน SAVE MAX 16/6 ตัวอย่างผลประโยชน์
(ชายและหญิง อายุ 30 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 80 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 30 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี ตั้งแต่อายุ 30 – 35 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 16 ปี ถึงอายุ 46 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000  –  ไม่จำกัด 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี /ราย 6 เดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น งวดละ 49,990 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
มีเงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 6%
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15)
ทุกปี ๆ ละ 3,000 บาท
รวม 45,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 600%
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16)
300,000 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 690% 345,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 110% – 610%
(ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์ที่ระบุ)
55,000 – 305,000 บาท

หมายเหตุ

  • (%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • การแสดงจำนวนเบี้ยประกันภัย และเงินคืนตามกรมธรรม์สำหรับแบบประกัน SAVE MAX 16/6  ใช้ตัวเลขประมาณการ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจแค่เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นจำนวนที่ถูกต้องในการชำระ หรือการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ได้จริง ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยของแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ.
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
  • ความคุ้มครองชีวิต ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท