ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life)

​​

ห่วงรัก พรีเมียร์
ห่วงรัก พรีเมียร์
กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับเงิน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า