ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life)

  • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 100,000 บาท
บีแอลเอ สมาร์ท
บีแอลเอ สมาร์ท
กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรับกรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นอุบัติเหตุ)

  1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

  1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย