เออร์โกทามินทาร์เทรต (Ergotamine)

ยาน่ารู้
ยานี้มีส่วนประกอบของยาหลัก 2 ชนิด คือ เออร์โกทามินทาร์เทรต (Ergotamine tartrate) กับ แคฟเฟอีน (Caffeine)
ข้อบ่งใช้ ใช้สาหรับบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนแบบเฉียบพลัน
คำแนะนำในการใช้ยา – เมื่อปวดหัวไมเกรน ให้กินยา 1 – 2 เม็ดทันที ถ้าอาการปวดยังไม่หายภายใน 30 – 60 นาที สามารถกินซ้าได้อีก 1-2 เม็ด ใน 1 วัน กินยานี้ได้ไม่เกิน 6 เม็ด ใน 1 สัปดาห์ กินยานี้ได้ไม่เกิน 10 เม็ด
– ยานี้อาจทาให้เกิดภาวะพิษเออร์กอต(Ergotism) ได้ อาการที่เกิดได้แก่ ชา ปวดแปลบตามปลายมือปลายเท้า อวัยวะส่วนปลายมีสีเขียวคล้าจากการขาดเลือดไปเลี้ยง รุนแรงถึงเนื้อตายเน่า กรณีที่เกิดอาการดังกล่าว ให้รีบหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที
– ยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการปวดหัวไมเกรนเฉียบพลันเท่านั้น ไม่มีผลป้องกันการปวดหัวในระยะยาว
– ยานี้เป็นเพียงตัวช่วยหนึ่งในการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น ท่านจาเป็นต้องพักผ่อนในที่เงียบสงบ เพื่อให้หายปวดได้เร็วยิ่งขึ้น
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
– บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ ผื่นแพ้
– ภาวะพิษเออร์กอต โดยสังเกตจากอาการต่อไปนี้
– ชา ปวดแปลบตามปลายมือปลายเท้า
– ปลายมือ ปลายเท้า มีสีม่วงคล้าจากการขาดเลือดไปเลี้ยง เนื้อตายเน่า
5.2 อาการที่ไม่จาเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
– คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มึนงง ปวดท้อง ชาตามปลายมือปลายเท้า
ข้อห้ามใช้ – ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
– ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาในกลุ่มเออร์กอตแอลคาลอยด์ หรือ แคฟเฟอีน
– ห้ามใช้ในหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ กาลังตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร
– ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อไวรัส ยาต้านเชื้อรา หรือยาที่ทาให้หลอดเลือดตีบตัว บางชนิด
– ห้ามใช้ในผู้ที่มีการทางานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
– ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูงที่ควบคุมไม่ได้
– ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
– ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
อันตรกิริยาระหว่างยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ร่วมกับยาอื่น
ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร หรือผลไม้ บางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เนื่องจากเกิดภาวะพิษเออร์กอตเช่น
– ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น อีริโทรไมซิน คลาริโทรไมซิน
– ยาต้านเชื้อไวรัส เช่น ริโทนาเวียร์ อินดินาเวียร์ เนลฟินาเวียร์
– ยาต้านเชื้อรา เช่น คีโทโคนาโซล อิทราโคนาโซล โวริโคนาโซล โคลทริมาโซลฟลูโคนาโซล
– ยาลดความดันในกลุ่มปิดกั้นตัวรับเบต้า เช่น โพรแพโนนอล
– ยารักษาโรคหืด เช่น ซิลูตอน
– ยาต้านซึมเศร้า เช่น ฟลูโวซามีน
– ผลไม้ เช่น เกรปฟรุต
– อื่นๆ เช่น น้าดื่มที่มีแคฟเฟอีน น้าอัดลม ชา กาแฟ
การเก็บรักษายา ควรเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง
ข้อควรระวังอื่นๆ – ควรสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างใช้ยานี้ กรณีถ้าพบความผิดปกติขึ้นให้รีบไปพบแพทย
อ้างอิง 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 18 ed.; 2009-2010.
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน. [cited 2017 Oct 18]. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/ข้อมูลยาสำหรับประชาชน.aspx