แผนประกันชีวิต พรูการ์เดียน 7 (PRU Guardian 7)

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Term)
ข้อกำหนดทั่วไป
อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน – 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย: 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 7 ปี
ทุนประกันภัย: ขั้นต่ำ 100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  และรายเดือน
การตรวจสุขภาพ: บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ (1)
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 14 รับเงินคืนปีละ 2 % ของทุนประกัน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 – 19 รับเงินคืนปีละ 30 % ของทุนประกัน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 100 % ของทุนประกัน
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 276 % ของทุนประกัน
กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต (2) ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 20 บริษัทชดเชยค่าสินไหมฯไม่น้อยกว่า 210 % ของทุนประกัน
(1) ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

(2) ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

คำเตือน

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรมุยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  4.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อืนๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 8. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูการ์เดียน 7 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ “พรูออมทรัพย์ 20/7” (ชนิดไม่มีเงินปันผล)

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Central) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล์ [email protected]
 2. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการ ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2546  เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย