ประกันชีวิตเพื่อการออมและลงทุน SCB EXCELLENCE LINK

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Saving / Endowment) เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด
อายุรับประกันภัย
1 วัน – 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
จนถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
จนถึงอายุ 99 ปี
หรือตราบที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

โอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น และความคุ้มครองที่มากกว่า

 • รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องตลอด 5 ปีแรก
 • รับโบนัสพิเศษเพิ่มสูงสุด 10% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต

ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 • เลือกจำนวนเอาประกันภัยสูงสุดถึง 100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • ปรับสัดส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยได้
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
 • จัดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง
 • เปลี่ยนงวดการชำระ ลดหรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้
ประกันชีวิตควบการลงทุน SCB EXCELLENCE LINK
อายุรับประกันภัย 1 วัน – 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย จนถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนถึงอายุ 99 ปี หรือตราบที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ

 • งวดรายปี 36,000 บาท
 • งวดราย 6 เดือน 18,000 บาท
 • งวดราย 3 เดือน 9,000 บาท
 • งวดรายเดือน 3,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ตั้งแต่ 5,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี และรวมสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
โบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก
 • รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระในปีที่ 4-9
 • รับโบนัสพิเศษ 10% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระในปีที่ 10
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ที่มากกว่าระหว่าง

 1. 100% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หักด้วยจำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) หรือ
 2. 100% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
สิทธิตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญา
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up)
 • ถอนเงินจากกรมธรรม์
 • สับเปลี่ยนกองทุน
 • เพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลด/หยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ โดยจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium Charge) ปีที่ 1 : 40% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
ปีที่ 2 : 25% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
ปีที่ 3 : 15% ของเบี้ยประกันภัยหลัก
ปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
(Insurance Administration Fee)
0.08% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนต่อเดือน (0.96% ต่อปี)
ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) ตามอัตราค่าการประกันภัยในแต่ละเพศและอายุ (โดยคำนวณตามตารางอัตรามรณะไทย ปี 2560)
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (Policy Fee) 50 บาทต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวาระของกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium Charge) 2% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (Surrender Charge)
 เบี้ยประกันภัยหลัก คิดเป็น % ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักที่ถอนออกจากกรรมธรรม์ ดังนี้
ปีที่ 1 : 25%
ปีที่ 2 : 20%
ปีที่ 3 : 15%
ปีที่ 4 : 10%
ปีที่ 5 : 5%
ปีที่ 6 เป็นต้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียม
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุกรมธรรม์ (Fee for reinstatement of the policy) 200 บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ (Financial Statement) ไม่มี
การยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) ยกเลิกภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์ โดยหักค่าใช้จ่ายของบริษัท 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

* ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และข้อกำหนดของบริษัท

ติดตามผลการดำเนินงานและประกาศจากกองทุน

รายชื่อและนโยบายกองทุน

รวมรายชื่อกองทุน ผลดำเนินงานย้อนหลัง และนโยบายการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน

ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด และมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศกองทุน

ตรวจสอบประกาศกองทุนของทุกๆ บลจ. ได้ที่นี่

หมายเหตุ:

 • SCB EXCELLENCE LINK เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
 • เป็นการประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงิน ไม่ใช่กองทุนแถมการประกันชีวิต ไม่ใช่การประกันชีวิตแถมกองทุน
 • เงินลงทุนจะถูกหักไปชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะชำระในเดือนใดกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับในเดือนถัดไป เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up) ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องติดตามมูลค่าบัญชีกรมธรรม์อยู่เสมอ เพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกกองทุนรวมภายใต้แบบประกัน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองตลอดสัญญา
 • บริษัทฯ จัดส่งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งความประสงค์
 • สามารถติดตามข้อมูลกองทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในบริการกรมธรรม์ออนไลน์ MY SCBLIFE > คลิกที่นี่
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ