ประกันเพราะอุ่นใจ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Saving / Endowment)
• อุ่นใจการันตีเงินต้นไม่หาย พร้อมผลตอบแทนที่แน่นอน
 • อนุม้ติแน่นอนไม่มีคำถามสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ*

 • อุ่นใจลดหย่อนภาษี ได้เต็มทั้งจำนวนของเบี้ยประกัน (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)

หมายเหตุ
– *ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันไม่ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน

ประกันเพราะอุ่นใจ

หมายเหตุ :(%) เปอร์เซนต์ หมายถึง ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เพราะอุ่นใจ ออมสั้นทันใจ 15/5 ตัวอย่างผลประโยชน์
(เพศชาย อายุ 40 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 60 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 40 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ตั้งแต่อายุ 40 – 44 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ถึงอายุ 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-สูงสุด 50,000 บาท – สูงสุดไม่จำกัด 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น รายปี งวดละ 50,000บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
มีเงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 5% ทุกปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 15
ปีละ 2,500 บาท
รวม 37,500 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 535% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 267,500 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 610% 305,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป 105% – 525%
(ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์ที่ระบุ)
52,500 – 262,500 บาท
ประกันเพราะอุ่นใจ ได้เงินหมุน 15/7

หมายเหตุ :(%) เปอร์เซนต์ หมายถึง ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เพราะอุ่นใจ ได้เงินหมุน 15/7 ตัวอย่างผลประโยชน์
(เพศหญิง อายุ 35 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 60 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 35 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ตั้งแต่อายุ 35 – 41 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ถึงอายุ 50 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ – สูงสุด 30,000 บาท – ไม่จำกัด 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น รายปี งวดละ 50,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
มีเงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 20 % ทุกปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 14
ปีละ 10,000 บาท
รวม 140,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 490% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 245,000 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 770% 385,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป 108% – 756%
(ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์ที่ระบุ)
54,000 – 378,000 บาท

หมายเหตุ

  • (%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • การแสดงจำนวนเบี้ยประกันภัย และเงินคืนตามกรมธรรม์สำหรับแบบประกัน เพราะอุ่นใจ (ออมสั้นทันใจ 15/5 ได้เงินหมุน 15/7) ใช้ตัวเลขประมาณการ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจแค่เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นจำนวนที่ถูกต้องในการชำระ หรือการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ได้จริง ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยของแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ.
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315
  • ความคุ้มครองชีวิต ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *