ประกันชีวิตเพื่อการออมและลงทุน SCB EXCLUSIVE LINK

ประกันชีวิตแบบประกันควบกับการลงทุน (UnitLink / Universal Life)
อายุรับประกันภัย
1 วัน – 70 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี*
ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว

 

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

สร้างความมั่นคง

 • ตอบโจทย์ความต้องการของคุณและครอบครัวได้หลากหลาย
 • ความคุ้มครองชีวิตการันตีตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว**
 • โอกาสในการรับความคุ้มครองชีวิตที่สูงขึ้น ตามมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต
 • โอกาสในการได้รับผลตอบแทนระยะยาว พร้อมความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

สร้างความมั่งคั่ง

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ไม่มีข้อผูกมัดในอนาคต
 • กรมธรรม์อนุมัติ รับเงินโบนัสเพิ่มพิเศษ 0.5%*** ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • ฟรีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (Premium Charge) สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (Policy Fee) ตลอดสัญญา
 • สามารถจัดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเองตามระดับความเสี่ยงที่คุณต้องการ
 • สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตลอดสัญญาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

*  หรือตราบที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์​​
** ไม่รวมกรณีถอนเงินจากกรมธรรม์ระหว่างสัญญา
***สำหรับเงินโบนัสพิเศษ บริษัทจะสมทบเข้ากับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด ในวันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน SCB EXCLUSIVE LINK
อายุรับประกันภัย 1 วัน – 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งดียว
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนถึงอายุ 99 ปี หรือตราบที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ตั้งแต่ 50,000 บาท/ครั้ง
และไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว/ปี
และรวมสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
เงินโบนัสพิเศษ 0.5% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ที่มากกว่าระหว่าง

 1. 130 % ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักด้วยจำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ถ้ามี) หรือ
 2. 130 % ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ที่มากกว่าระหว่าง

 1. 100 % ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หักด้วยจำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) หรือ
 2. 100 % ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
สิทธิตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญา
 • สามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • สามารถทำการถอนเงินจากกรมธรรม์
 • สามารถทำการสับเปลี่ยนกองทุน
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ โดยจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium Charge) ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
(Insurance Administration Fee)
0.06% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนต่อเดือน
(0.72% ต่อปี)
ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) ตามอัตราค่าการประกันภัยในแต่ละเพศและอายุ
(โดยคำนวณตามตารางอัตรามรณะไทย ปี 2560)
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (Policy Fee) ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวาระของกรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium Charge) 2% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (Surrender Charge)
 เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คิดเป็น % ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ดังนี้
ปีกรมธรรม์ที่ 1 : 5%
ปีกรมธรรม์ที่ 2 : 4%
ปีกรมธรรม์ที่ 3 : 3%
ปีกรมธรรม์ที่ 4 : 2%
ปีกรมธรรม์ที่ 5 : 1%
ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียม
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Charge)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งสถานะทางการเงินของกรมธรรม์
(Financial Statement)
ไม่มี
การยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) ยกเลิกภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์ โดยหักค่าใช้จ่ายของบริษัท 500 บาท รวมทั้งจำนวนเงินโบนัสพิเศษและค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

 

ติดตามผลการดำเนินงานและประกาศจากกองทุน

 

รายชื่อและนโยบายกองทุน

รวมรายชื่อกองทุน ผลดำเนินงานย้อนหลัง และนโยบายการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

มูลค่าหน่วยลงทุน

ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด และมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกาศกองทุน

ตรวจสอบประกาศกองทุนของทุกๆ บลจ. ได้ที่นี่

หมายเหตุ:

 • SCB EXCLUSIVE LINK เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • เป็นการประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงิน ไม่ใช่กองทุนแถมการประกันชีวิต ไม่ใช่การประกันชีวิตแถมกองทุน
 • เงินลงทุนจะถูกหักไปชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะชำระในเดือนใดกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับในเดือนถัดไป เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up) ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องติดตามมูลค่าบัญชีกรมธรรม์อยู่เสมอ เพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกกองทุนรวมภายใต้แบบประกัน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองตลอดสัญญา
 • บริษัทฯ จัดส่งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งความประสงค์
 • สามารถติดตามข้อมูลกองทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในบริการกรมธรรม์ออนไลน์ MY SCBLIFE > คลิกที่นี่
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *