ประกันชีวิตเพื่อการออมและลงทุน Treasure+

ประกันชีวิตแบบประกันควบกับการลงทุน (UnitLink / Universal Life)
 • หมดกังวลด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 600%***
 • การันตีมีเงินคืน 10% ทุก 3 ปี**
 • สบายใจที่มีเงินก้อน ให้คนที่คุณรักหากคุณจากไป

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** รับเงินคืน 10%* ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
*** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 300%* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 25 และรับเพิ่ม 300%* จากกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 15

Treasure+ ตัวอย่างผลประโยชน์
(หญิง อายุ 30 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 60 ปี เริ่มทำประกันภัย
อายุ 30 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ตั้งแต่อายุ 30 – 44 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี ถึงอายุ 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 – 3,000,000 บาท 200,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้
 • -สัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (RPB2)
 • -สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรงแบบเบี้ยประกันภัยคงที่ (RDD5)
 • -สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ (HS)
งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น งวดละ 40,216 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 10%
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24)
ปีละ 20,000 บาท
รวม 160,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 300% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 600,000 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 380% 760,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป 300% ตลอดสัญญา 600,000 บาท
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
รับเพิ่ม 300% (ในปีกรมธรรม์ที่ 1 – 15) 600,000 บาท

 

หมายเหตุ
 • (%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • การแสดงจำนวนเบี้ยประกันภัย และเงินคืนตามกรมธรรม์สำหรับแบบประกัน Treasure+ ใช้ตัวเลขประมาณการ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจแค่เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นจำนวนที่ถูกต้องในการชำระ หรือการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ได้จริง ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยของแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ.
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315
 • ความคุ้มครองชีวิต ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *